Foreningens historie

Allerede i 1934 stillede Græsted Borgerforenings formand, den lokale læge Richard Henrichsen, forslag om oprettelse af “Et personalregister for Græsted og Omegn” og om, at man foretog en indsamling af gamle fotografier fra egnen.

Ideen fik stor opbakning og igennem mange år arbejdede R. Henrichsen og senere også tandlæge Svend Christensen ihærdigt med at indsamle fotos samt arkivalier af enhver art med henblik på at oprette et lokalhistorisk arkiv.

I 1976 arrangerede Sv. Christensen på “De Unges Hjem” en udstilling med det indsamlede materiale som grundlag. Det blev et tilløbsstykke med 600 interesserede besøgende, og hermed var grundlaget lagt til to platforme, arkiv og forening, i et godt lokalt fællesskab.

Græsted Lokalhistoriske Arkivforening blev stiftet den 18. januar 1977. Hovedformålet var at fungere som støtteforening for Arkivet.

Den 6. februar 1978 blev Lokalhistorisk Arkiv for Græsted og Omegn en realitet som selvejende institution med styrelse, et arkivudvalg bestående af frivillige medarbejdere og med Gunnar Petersen som arkiv-leder.

De tre kirkesogne, Græsted, Esbønderup og Villingerød blev dækningsområde for både Arkivet og Foreningen.

I foreningsarbejdet bestræbte man sig på, i den udstrækning egnede lokaler var til rådighed, at afholde større arrangementer på kroerne i Græsted og Esrum. Senere blev Græsted skoles kantine det oftest benyttede lokale.

På den stiftende generalforsamling i 1977 valgtes følgende bestyrelse:

Svend Christensen, Vagn Svendsen, Lilly Jensen, Aja Larsen og Susanne Grue. Ved konstitueringen blev Vagn Svendsen formand, og da han ønskede at stoppe i 1979, valgtes Svend Christensen som hans efterfølger.

Desværre blev denne formandsperiode kort, idet foreningens stifter og lokalhistoriens foregangsmand døde efter kort tids svær sygdom 18. april 1981. Efterfølgende måtte bestyrelsen rekonstrueres. Tønder Andersen blev ny formand og beholdt dette hverv i 30 år, indtil han trådte ud af bestyrelsen i 2011.

Niels Kløve var klar til at tage over, men endnu engang måtte foreningen konstatere, at en formand efter kort tid blev ramt af alvorlig sygdom. Kløve døde i 2012.

Foreningens nuværende formand er Henrik Christiansen, og i 2014 bestod den øvrige bestyrelse af: Jette Jessen, Edel Bek-Pedersen, Uffe Færch-Jensen, Grethe Brüel-Holler, Birgit Andreasen, Alex Rye Sørensen samt suppleanterne Hanne Norby og Mona Rasmussen.

I 1984 blev det på generalforsamlingen besluttet at ændre foreningens navn til Græsted Lokalhistoriske Forening – GLF. Man udelod ordet ”arkiv” for at markere, at den betegnelse kun skulle tilhøre den selvejende institution: Arkivet.

Foreningen havde hverken indflydelse på arkivets drift eller formueforhold, men var betydningsfuld som støtteforening.

Gennem årene har arkivet udgivet mange interessante hæfter og bøger.

To hæfter, skrevet af Frida Christensen om livet i Villingerød for århundreder siden, er dog udgivet i Foreningsregi. Udgivelserne fandt sted ved vore 10 og 25 års jubilæer i 1984 og 2002.

I 2013 overgik Arkivet til et nyoprettet Stads- og Lokalarkiv for Gribskov kommune. Dette var en følge af kommunesammenlægningen, hvor kommunen ønskede at sammenlægge lokalarkiverne.

I vor formålsparagraf står blandt andet omtalt, at vi arrangerer foredrag og andre kulturelle indslag.

Der har altid været god opbakning fra medlemskredsen, og vi har haft en lang række kulturelle, musiske og underholdende fælles oplevelser.

Mange af de valgte foredragsholdere har haft nær tilknytning til vor egn, og blandt dem er en række kendte personer, der har haft deres opvækst i Græsted og derfor ud over foredrag om karrieren kunne underholde med barndomserindringer. Her kan nævnes filminstruktør Jørgen Roos, biskop Thorkild Græsholt, professor Aksel Wiin Nielsen, kommunaldirektør Laurits Andersen og byudviklingschef Tove Christensen Asby.

Foreningen har haft glæde af mange gode nordsjællandske forbindelser og har hentet megen inspiration ved at være medlem af hovedforeningen Dansk Lokalhistorisk Forening.

Græsted Lokalhistoriske Forening har til formål at udbrede kendskabet til egnens historie i fortid og nutid. Interesseområdet er især Græsted, Villingerød og Esbønderup sogne. Foreningen arrangerer 2-3 gange om året sammenkomster med historiske foredrag og kulturelle indslag samt udflugter til interessante steder. Endvidere støtter foreningen Museum Nordsjælland, som er en fusion mellem Gilleleje, Hørsholm og Hillerød Museer.