Vedtægter

Læs foreningens vedtægter her:

VEDTÆGTER FOR GRÆSTED LOKALHISTORISKE FORENING

 

 

 • 1

Foreningens navn er “Græsted Lokalhistoriske Forening”, og dens hjemsted er Gribskov kommune.

Foreningen er medlem af “Dansk Lokalhistorisk Forening” og støtter ”Museum Nordsjælland”.

 • 2

Foreningens formål er dels gennem en aktiv, udadvendt virksomhed at udbrede

kendskab til og vække interesse for Græsted Sogns og nærmeste omegns historie i fortid og

nutid og dels at arbejde med indsamling af materialer og data, der kan belyse sognets og

egnens historie.

Det samlede materiale indgår i “Gribskov Stads- & Lokalarkiv”.

Historiske og kulturelle emner uden for vort lokalområde indgår i foreningens virke.

 • 3

Som medlem kan optages alle med interesse for Græsted sogns og nærmeste omegns

historie.

Foreninger og institutioner kan optages som medlemmer med rettigheder svarende til 1

medlemskab.

 • 4

på den årlige generalforsamling vælges en bestyrelse, bestående af formand og 6

bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter

selv sin forretningsorden. Valg til bestyrelsen gælder normalt 2 år. på ulige årstal afgår

formand, 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, på lige årstal afgår 3

bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant dog ikke formand og kasserer samtidig. på den

ordinære generalforsamling vælges endvidere 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, normalt for

1 år ad gangen.

 • 5

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af bestemte, tidsbegrænsede

opgaver.

 • 6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. En lovlig indvarslet

generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte

medlemmer.

Såfremt der fremsættes anmodning herom, skal afstemninger på generalforsamlingen

foretages skriftligt.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar måned med følgende

dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Forelæggelse af regnskab
 4. Vedtagelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af     a) bestyrelsesmedlemmer
 1. suppleanter
 2. 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest

8 dage før den berammede mødedato. Vedtægtsændringer kan dog kun foretages på generalforsamlingen, såfremt ændringsforslaget er udsendt til medlemmerne sammen med

indkaldelsen til generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, såfremt

mindst 10 medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom til formanden med motiveret

dagsorden. I sidstnævnte tilfælde afholdes den ekstraordinære generalforsamling senest 4

uger efter, at anmodningen er formanden i hænde.

Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved skriftlig meddelelse til

hvert medlem med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

 • 7

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab forelægges på den

ordinære generalforsamling.

Formand og kasserer har hver for sig tegningsret for foreningen.

Bestyrelsen kan søge og modtage frivillige bidrag til foreningens virksomhed uden for de

fastsatte kontingenter.

 • 8

Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på 2 efter hinanden følgende

generalforsamlinger, hvoraf den første kan være en ordinær generalforsamling, mens den

anden skal være en ekstraordinær generalforsamling, afholdt tidligst 1 uge og senest 3 uger

efter den første.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens arkivalier “Gribskov Stads- & Lokalarkiv”. Eventuelle pengemidler overdrages til kulturelle eller velgørende formål.

O-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-O

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. januar 1977 og ændret på

ordinære generalforsamlinger den 6. april 1978, den 4. februar 1981, den 6. februar 1984,

den 23. februar 2011, den 23. februar 2012 samt den 19. februar 2015.

 

Græsted d. 19. februar 2015

Helmer Larsen

dirigent

 

 

 

 • 1

Foreningens navn er “Græsted Lokalhistoriske Forening”, og dens hjemsted er Gribskov kommune.

Foreningen er medlem af “Dansk Lokalhistorisk Forening” og støtter ”Museum Nordsjælland”.

 • 2

Foreningens formål er dels gennem en aktiv, udadvendt virksomhed at udbrede

kendskab til og vække interesse for Græsted Sogns og nærmeste omegns historie i fortid og

nutid og dels at arbejde med indsamling af materialer og data, der kan belyse sognets og

egnens historie.

Det samlede materiale indgår i “Gribskov Stads- & Lokalarkiv”.

Historiske og kulturelle emner uden for vort lokalområde indgår i foreningens virke.

 • 3

Som medlem kan optages alle med interesse for Græsted sogns og nærmeste omegns

historie.

Foreninger og institutioner kan optages som medlemmer med rettigheder svarende til 1

medlemskab.

 • 4

på den årlige generalforsamling vælges en bestyrelse, bestående af formand og 6

bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter

selv sin forretningsorden. Valg til bestyrelsen gælder normalt 2 år. på ulige årstal afgår

formand, 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, på lige årstal afgår 3

bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant dog ikke formand og kasserer samtidig. på den

ordinære generalforsamling vælges endvidere 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, normalt for

1 år ad gangen.

 • 5

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af bestemte, tidsbegrænsede

opgaver.

 • 6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. En lovlig indvarslet

generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte

medlemmer.

Såfremt der fremsættes anmodning herom, skal afstemninger på generalforsamlingen

foretages skriftligt.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar måned med følgende

dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Forelæggelse af regnskab
 4. Vedtagelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af     a) bestyrelsesmedlemmer
 1. suppleanter
 2. 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest

8 dage før den berammede mødedato. Vedtægtsændringer kan dog kun foretages på generalforsamlingen, såfremt ændringsforslaget er udsendt til medlemmerne sammen med

indkaldelsen til generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, såfremt

mindst 10 medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom til formanden med motiveret

dagsorden. I sidstnævnte tilfælde afholdes den ekstraordinære generalforsamling senest 4

uger efter, at anmodningen er formanden i hænde.

Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved skriftlig meddelelse til

hvert medlem med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

 • 7

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab forelægges på den

ordinære generalforsamling.

Formand og kasserer har hver for sig tegningsret for foreningen.

Bestyrelsen kan søge og modtage frivillige bidrag til foreningens virksomhed uden for de

fastsatte kontingenter.

 • 8

Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på 2 efter hinanden følgende

generalforsamlinger, hvoraf den første kan være en ordinær generalforsamling, mens den

anden skal være en ekstraordinær generalforsamling, afholdt tidligst 1 uge og senest 3 uger

efter den første.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens arkivalier “Gribskov Stads- & Lokalarkiv”. Eventuelle pengemidler overdrages til kulturelle eller velgørende formål.

O-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-O

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. januar 1977 og ændret på

ordinære generalforsamlinger den 6. april 1978, den 4. februar 1981, den 6. februar 1984,

den 23. februar 2011, den 23. februar 2012 samt den 19. februar 2015.

 

Græsted d. 19. februar 2015

Helmer Larsen

dirigent