Foreningen

Tryk på en overskrift for at åbne indholdet

Historie

Allerede i 1934 stillede Græsted Borgerforenings formand, den lokale læge Richard Henrichsen, forslag om oprettelse af “Et personalregister for Græsted og Omegn” og om, at man foretog en indsamling af gamle fotografier fra egnen.

Ideen fik stor opbakning og igennem mange år arbejdede R. Henrichsen og senere også tandlæge Svend Christensen ihærdigt med at indsamle fotos samt arkivalier af enhver art med henblik på at oprette et lokalhistorisk arkiv.

I 1976 arrangerede Sv. Christensen på “De Unges Hjem” en udstilling med det indsamlede materiale som grundlag. Det blev et tilløbsstykke med 600 interesserede besøgende, og hermed var grundlaget lagt til to platforme, arkiv og forening, i et godt lokalt fællesskab.

Græsted Lokalhistoriske Arkivforening blev stiftet den 18. januar 1977. Hovedformålet var at fungere som støtteforening for Arkivet.

Den 6. februar 1978 blev Lokalhistorisk Arkiv for Græsted og Omegn en realitet som selvejende institution med styrelse, et arkivudvalg bestående af frivillige medarbejdere og med Gunnar Petersen som arkiv-leder.

De tre kirkesogne, Græsted, Esbønderup og Villingerød blev dækningsområde for både Arkivet og Foreningen.

I foreningsarbejdet bestræbte man sig på, i den udstrækning egnede lokaler var til rådighed, at afholde større arrangementer på kroerne i Græsted og Esrum. Senere blev Græsted skoles kantine det oftest benyttede lokale.

På den stiftende generalforsamling i 1977 valgtes følgende bestyrelse:

Svend Christensen, Vagn Svendsen, Lilly Jensen, Aja Larsen og Susanne Grue. Ved konstitueringen blev Vagn Svendsen formand, og da han ønskede at stoppe i 1979, valgtes Svend Christensen som hans efterfølger.

Desværre blev denne formandsperiode kort, idet foreningens stifter og lokalhistoriens foregangsmand døde efter kort tids svær sygdom 18. april 1981. Efterfølgende måtte bestyrelsen rekonstrueres. Tønder Andersen blev ny formand og beholdt dette hverv i 30 år, indtil han trådte ud af bestyrelsen i 2011.

Niels Kløve var klar til at tage over, men endnu engang måtte foreningen konstatere, at en formand efter kort tid blev ramt af alvorlig sygdom. Kløve døde i 2012.

Foreningens nuværende formand er Henrik Christiansen, og i 2014 bestod den øvrige bestyrelse af: Jette Jessen, Edel Bek-Pedersen, Uffe Færch-Jensen, Grethe Brüel-Holler, Birgit Andreasen, Alex Rye Sørensen samt suppleanterne Hanne Norby og Mona Rasmussen.

I 1984 blev det på generalforsamlingen besluttet at ændre foreningens navn til Græsted Lokalhistoriske Forening – GLF. Man udelod ordet ”arkiv” for at markere, at den betegnelse kun skulle tilhøre den selvejende institution: Arkivet.

Foreningen havde hverken indflydelse på arkivets drift eller formueforhold, men var betydningsfuld som støtteforening.

Gennem årene har arkivet udgivet mange interessante hæfter og bøger.

To hæfter, skrevet af Frida Christensen om livet i Villingerød for århundreder siden, er dog udgivet i Foreningsregi. Udgivelserne fandt sted ved vore 10 og 25 års jubilæer i 1984 og 2002.

I 2013 overgik Arkivet til et nyoprettet Stads- og Lokalarkiv for Gribskov kommune. Dette var en følge af kommunesammenlægningen, hvor kommunen ønskede at sammenlægge lokalarkiverne.

I vor formålsparagraf står blandt andet omtalt, at vi arrangerer foredrag og andre kulturelle indslag.

Der har altid været god opbakning fra medlemskredsen, og vi har haft en lang række kulturelle, musiske og underholdende fælles oplevelser.

Mange af de valgte foredragsholdere har haft nær tilknytning til vor egn, og blandt dem er en række kendte personer, der har haft deres opvækst i Græsted og derfor ud over foredrag om karrieren kunne underholde med barndomserindringer. Her kan nævnes filminstruktør Jørgen Roos, biskop Thorkild Græsholt, professor Aksel Wiin Nielsen, kommunaldirektør Laurits Andersen og byudviklingschef Tove Christensen Asby.

Foreningen har haft glæde af mange gode nordsjællandske forbindelser og har hentet megen inspiration ved at være medlem af hovedforeningen Dansk Lokalhistorisk Forening.

Græsted Lokalhistoriske Forening har til formål at udbrede kendskabet til egnens historie i fortid og nutid. Interesseområdet er især Græsted, Villingerød og Esbønderup sogne. Foreningen arrangerer 2-3 gange om året sammenkomster med historiske foredrag og kulturelle indslag samt udflugter til interessante steder. Endvidere støtter foreningen Museum Nordsjælland, som er en fusion mellem Gilleleje, Hørsholm og Hillerød Museer.

Bestyrelse

Du kan sende en email til et medlem af bestyrelsen ved at trykke på dennes navn.

Formand

Henrik Christiansen
Græsted Park 19
3230 Græsted
Mobil 51 15 04 91

Næstformand

Marie Wolter Bertelsen
Bjørstrupvej 37A, 3230 Græsted


Kasserer

Sonja Tønder Petersen
Bryggervænget 9, 3200 Helsinge
Mobil 23 95 82 65

Bestyrelsesmedlem

Uffe Færch-Jensen
Poppelager 12, 3230 Græsted
Mobil 29 92 22 83

Bestyrelsesmedlem

Knud Lolk Kristensen
Højager 18, 3230 Græsted

Bestyrelsesmedlem

Kirsten Bjørnbak Nielsen
Mosevej 11, 3230 Græsted

Bestyrelsesmedlem

Hanne Norby
Højbjergvej 4, 3230 Græsted

Suppleant

Kurt Stener Nielsen
Bymose Park 41, 3200 Helsinge

Suppleant

Bente Sørensen
Niels Lorentzensvej 12, Blistrup

Vedtægter

Foreningens vedtægter blev ændret på generalforsamlingen den 24. februar 2022. Ændringen drejer sig om §7 vedr. kontingentbetaling. De gældende vedtægter ses her.


VEDTÆGTER FOR GRÆSTED LOKALHISTORISKE FORENING

§1

Foreningens navn er "Græsted Lokalhistoriske Forening", og dens hjemsted er Gribskov kommune.

Foreningen er medlem af "Dansk Lokalhistorisk Forening" og støtter ”Museum Nordsjælland”.

§2

Foreningens formål er dels gennem en aktiv, udadvendt virksomhed at udbrede
kendskab til og vække interesse for Græsted Sogns og nærmeste omegns historie i fortid og nutid og dels at arbejde med indsamling af materialer og data, der kan belyse sognets og egnens historie.

Det samlede materiale indgår i "Gribskov Stads- & Lokalarkiv".

Historiske og kulturelle emner uden for vort lokalområde indgår i foreningens virke.

§3

Som medlem kan optages alle med interesse for Græsted sogns og nærmeste omegns
historie.

Foreninger og institutioner kan optages som medlemmer med rettigheder svarende til 1
medlemskab.

§4

På den årlige generalforsamling vælges en bestyrelse, bestående af formand og 6
bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Valg til bestyrelsen gælder normalt 2 år. På ulige årstal afgår formand, 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, på lige årstal afgår 3
bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, dog ikke formand og kasserer samtidig. På den
ordinære generalforsamling vælges endvidere 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, normalt for 1 år ad gangen.

§5

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af bestemte, tidsbegrænsede
opgaver.

§6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. En lovlig indvarslet
generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte
medlemmer.

Såfremt der fremsættes anmodning herom, skal afstemninger på generalforsamlingen
foretages skriftligt.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar måned med følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Beretning
  • Forelæggelse af regnskab
  • Vedtagelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
  • Indkomne forslag
  • Valg af a) bestyrelsesmedlemmer
  • suppleanter
  • 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  • Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før den berammede mødedato. Vedtægtsændringer kan dog kun foretages på generalforsamlingen, såfremt ændringsforslaget er udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, såfremt mindst 10 medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom til formanden med motiveret dagsorden. I sidstnævnte tilfælde afholdes den ekstraordinære generalforsamling senest 4 uger efter, at anmodningen er formanden i hænde. Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

§7

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab forelægges på den
ordinære generalforsamling.

Formand og kasserer har hver for sig tegningsret for foreningen.

Kontingent fastsættes for det følgende kalenderår på den ordinære generalforsamling og betales årligt før den ordinære generalforsamling for det igangværende regnskabsår.

Bestyrelsen kan søge og modtage frivillige bidrag til foreningens virksomhed uden for de fastsatte kontingenter.

§8

Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på 2 efter hinanden følgende
generalforsamlinger, hvoraf den første kan være en ordinær generalforsamling, mens den anden skal være en ekstraordinær generalforsamling, afholdt tidligst 1 uge og senest 3 uger efter den første.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens arkivalier "Gribskov Stads- & Lokalarkiv". Eventuelle pengemidler overdrages til kulturelle eller velgørende formål.

O-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-O

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. januar 1977 og ændret på
ordinære generalforsamlinger den 6. april 1978, den 4. februar 1981, den 6. februar 1984,
den 23. februar 2011, den 23. februar 2012, den 19. februar 2015 samt den 24. februar 2022.

                                           Græsted d. 24. februar 2022

                                                    Kirsten Nielsen

                                                           dirigent

Mødeindkaldelser

Mødereferater

Tidligere arrangementer