marts 28, 2022 in Mødereferater

Referat af Græsted Lokalhistoriske Forenings GENERALFORSAMLING

i Græsted Skoles kantine

TORSDAG den 24. FEBRUAR 2022 kl. 19.00

Referat:

1.     Valg af dirigent:

Kirsten Bjørnbak valgt.

Kirsten konstaterede generalforsamlingen lovlig indkaldt og gav ordet til formanden.

2.     Formandens beretning:

Henrik fremlagde en kortfattet beretning, da foreningen pga. Coronarestriktioner i 2021 

ingen arrangementer havde gennemført. Bestyrelsen har besluttet, at kontingentet i 2022

kun skal gælde ½ år, pga. ændring i opkrævningsperioden. (Se pkt. 4.)

Kommentar fra Knud Lolk: Foreslår en lukket FB-gruppe for foreningen. Bestyrelsen vil 

drøfte dette.

Beretningen ligger i protokollen.

3.     Fremlæggelse af regnskab:

Sonja T. P. fremlagde regnskabet, som for 2021 ikke udviste de store posteringer hverken på udgifts- eller indtægtssiden. 2021 har været kontingentfrit, da der ingen arrangementer har været bortset fra Før-julemødet, hvor lotteriet var betalingsfrit.

Det reviderede regnskab blev godkendt uden bemærkninger og kan ses i protokollen.

4.     Vedtagelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent:

Kontingent for 2022 fastsættes til 50 kr. gældende fra 1/4 til 31/12. Fremover vil kontingentet blive opkrævet gældende fra 1/1-31/12, således at kontingentbetalingen følger regnskabsåret.

5.     Indkomne forslag:

Intet.

     5a Forslag fra bestyrelsen:

Vedtægternes §7 ændres til:

          Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab forelægges på den

          ordinære generalforsamling. Formand og kasserer har hver for sig tegningsret for forenin-

          gen. Kontingentet fastsættes for det følgende kalenderår på den ordinære general-      

          forsamling og betales årligt før den ordinære generalforsamling for det igangværende

          regnskabsår. Bestyrelsen kan søge og modtage frivillige bidrag til foreningens virksom-

          hed uden for de fastsatte kontingenter.

          Forslaget blev vedtaget.

6.     Valg:

3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: På valg er: 

Sonja Tønder Petersen blev genvalgt.

Uffe Færch-Jensen blev genvalgt.

Kjeld Wolter Nielsen blev genvalgt.

Samtlige tre medlemmer blev genvalgt uden modkandidater.

1 Suppleant for 2 år. På valg er:

Bente Sørensen blev genvalgt.

2 revisorer for 1 år. Bente Larsen og Inge Madsen. Begge blev genvalgt.

1 revisorsuppleant for 1 år. Erik Sørensen blev genvalgt.

7.     Eventuelt:

Henrik Christiansen omtalte Græsted Skoles 100 års fødselsdag den 13. oktober og bad medlemmerne om at henvende sig med henblik på interviews om skolegang m.m.

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.40 i god ro og orden.

Uffe F-J, ref.

Kommentarer og spørgsmål er velkomne

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}