marts 2, 2023 in Mødereferater

Referat af GENERALFORSAMLING
i Græsted Lokalhistoriske Forening i GLIMT Græsted Hovedgade 34 A

TORSDAG den 23. FEBRUAR 2023 kl. 19.00

Mødet indledtes med: ”Hvad var det dog der skete…” med klaverledsagelse☺ Til stede var: 19 fremmødte, heraf 9 bestyrelsesmedlemmer.

Referat:
1. Valg af dirigent: Alex Rye Sørensen valgtes.
2. Formandens beretning:
– I korte træk: arrangementer i 2022: Foredrag om Søborg Sø med henblik på at lukke vand i søen igen. Tur til Helsingør til Naverhulen og Karmeliterklosteret, Før-Jule-mødet fint besøgt, men noget koldt i skolens kantine. El-værket 100 år. Fint hæfte udgivet dette vedrørende. Græsted skoles 100 års fødselsdag: Hæfte om skolens historie udgivet til medlemmerne. Veterantræf med udstilling og nye medlemmer. Visit i Blistrup folkedanserforening ved Sonja og Kirsten. Gæstedrevyen aflyst pga sygdom; forventes igen i 2923.
Beretningen godkendt uden kommentarer.
3. Fremlæggelse af regnskab:
– Sonja gav en grundig gennemgang af regnskabet. Årets resultat: – 41.857,26 Kr. Der er stadig en kassedifference på 110,00 kr. opstået ved førjulemødet, hvor der var flere forskellige slags indbetalinger. Egenkapital pr. 31/12-2022: 96.454,59 kr.
Regnskabet godkendt med applaus.
4. Vedtagelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent:
– Budget: Sonja fremlagde bestyrelsens forslag til budget, som blev godkendt uden bemærkninger. Budget og regnskab forefindes i protokollen, hvor det kan læses.
Kontingentet vedtoges at være uforandret i 2923: kr. 100 p.p.
5. Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag fra medlemmerne.
– Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer som er rent kosmetiske:

§ 1. ….Forening” og støtter ”Museum Nordsjælland”, da
vi ikke er en del af Museum Nordsjælland.
§ 8…..I denne paragraf skal ”Gribskov Stads- & Lokalarkiv” ændres til ”Gribskov Arkiv” for at være i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Begge forslag blev vedtaget.

6. Valg:

4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: På valg er: Henrik Christiansen (modtager genvalg)
Kirsten Bjørnbak Nielsen (modtager genvalg) Hanne Norby (modtager genvalg)

Knud Lolk Kristensen (modtager genvalg)
– Alle modtog genvalg.
Bestyrelsen ser da efter konstituering således ud i det kommende år:
Formand: Henrik Christiansen, kasserer: Sonja Tønder Petersen, referent: Uffe Færch-Jensen, Kjeld Wolter Nielsen, Kirsten Nielsen, Hanne Norby, Knud Lolk Kristensen
Suppleanter: Kurt Stener Nielsen, Bente Sørensen.

7. Revisorer for 1 år.
– Bente Larsen modtager genvalg, og Inge Madsen modtager ikke genvalg. I stedet for Inge Madsen valgtes Erik Sørensen.
1 revisorsuppleant for 1 år: Alex Rye Sørensen valgtes i stedet for Erik Sørensen.

8. Eventuelt:

Der indføres en forenings-mailadresse, så den til enhver tid siddende kasserer og formand kan benytte den samme mailadresse til kommunikation med medlemmerne.
– Billeder og tekst på hjemmesiden udbedes fra medlemmerne.
– Knud Lolk orienterede om vores Facebook-side.

– Henrik orienterede om mulige kommende arrangementer. Indføring af årbog ”Alle Tiders Nordsjælland” vil medføre kontingentforhøjelse. Tages op ved næste generalforsamling.
– Kurt orienterede meget grundigt om forårstur til området omkring Kagerup.

Foreningen gav en øl eller vand under mødet. Mødet slut 19.51 i fred og fordragelighed.

Aftenen sluttedes med ”Frydeligt med jubelkor…” – også med klaverledsagelse☺ Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig. Se under pkt. 6. Uffe F-J, referent.

Referat til print eller download

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}