marts 11, 2024 in Mødereferater

Hermed referat af GENERALFORSAMLING i Græsted lokalhistoriske Forening i Frivilligcenter & Selvhjælp Græsted, Græsted Stationsvej 8B, TORSDAG den 22. FEBRUAR 2024 kl.19.00.

Referat:

0: Velkomst ved Henrik Christiansen. Dernæst sang vi Den kedsom vinter, v.1 og 5

1. Valg af dirigent:

Alex Rye Sørensen valgt.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovlig indkaldt og gav ordet til formanden.

2. Formandens beretning:

Henrik Christiansen aflagde beretning om seneste års begivenheder. Beretningen kan læses i foreningens protokol.

3. Fremlæggelse af regnskab:

Sonja Tønder Petersen gennemgik regnskabet med en balance på 37.573,00 kr. samt en egenkapital på 92.359.05 pr. 31/12-2023. Pr. 31/12-23 var vi 104 medlemmer.

Regnskabet godkendt af forsamlingen med applaus.

4. Vedtagelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent:

Budgettet godkendt og kontingentet fortsat fastsat til 100 kr. p.p. for 2025.

5. Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet forslag hverken fra medlemmerne eller bestyrelsen.

6. Valg:

3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

Sonja Tønder Petersen: genvalgt

Uffe Færch-Jensen: genvalgt

Kjeld Wolter Nielsen: modtager ikke genvalg.

Nyvalg til bestyrelsen: Marie Wolter Berthelsen.

1 Suppleant for 2 år:

Bente Sørensen genvalgt.

2 revisorer for 1 år

På valg er:

Bente Larsen (modtager ikke genvalg)

Erik Sørensen genvalgt

Alex Rye Sørensen nyvalgt for et år.

Nyvalg: 1 revisorsuppleant for 1 år: Birgitte Hindborg valgt.

7. Eventuelt:

Sonja fremlagde forslag til aktiviteter i foreningen i 2024:

13/4: Museum Sct. Hans, Roskilde

18.-19.-20. maj: Veterantræf på Græsted Eventplads.

Maj: Evt. foredrag

6. juni: Græsted Revy; forpremiere.

August: Evt. tur til Lejre forsøgscenter.

September: Foredrag eller musikalsk underholdning. Gerne Syng-sammen.

Oktober: Foredrag eller musikalsk underholdning. Gerne Syng-sammenNovember: Før-jule-arrangement.

Kl. 19.57: Generalforsamlingen slut i fred og fordragelighed.

Efter generalforsamlingen fortalte Astrid Lystbæk Andersen fra Gribskov Arkiv om arkivets arbejde og hvilke muligheder vi som borgere har for benyttelse. Endvidere fortalte hun om, hvilke muligheder vi har for at blive frivillige medarbejdere. Interessant og lærerigt.

Vi sluttede aftenen af med at synge Velkommen lærkelil

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

Formand: Henrik Christiansen

Næstformand: Marie Wolter Berthelsen

Kasserer: Sonja Tønder Petersen

Sekretær: Uffe Færch-Jensen

Uffe Færch-Jensen, ref. og Alex Rye Sørensen, dirigent

Referat til download og print

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}