januar 26, 2022 in Mødeindkaldelser

Græsted Lokalhistoriske Forenings medlemmer indkaldes hermed til

GENERALFORSAMLING

i Græsted Skoles kantine

TORSDAG den 24. FEBRUAR 2022  kl. 19.00

Generalforsamlingens dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Vedtagelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest den 14. feb. 2022. Forslag sendes til Henrik Christiansen, Græsted Park 19, 3230 Græsted, eller mail: hench@hotmail.dk

5.a  Bestyrelsen foreslår: Tilføjelse til § 7. Ny linie 4:

 ”Kontingentet fastsættes for det følgende kalenderår på den ordinære generalforsamling og betales årligt før den ordinære generalforsamling for det igangværende regnskabsår”.

        Se den fulde tekst i §7 samt forklaring på næste side. 

  • Valg. 

3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: På valg er: 

Sonja Tønder Petersen (modtager genvalg)

Uffe Færch Jensen (modtager genvalg)

Kjeld Wolter Nielsen (modtager genvalg)

1 Suppleant for 2 år. På valg er:

Bente Sørensen (modtager genvalg)

2 revisorer for 1 år. På valg er Bente Larsen (modtager genvalg) og Inge Madsen (modtager genvalg)

1 revisorsuppleant for 1 år. På valg er Erik Sørensen (modtager genvalg)

  • Eventuelt

Venlig hilsen

              Bestyrelsen

FORENINGENS ADRESSE

Henrik Christiansen, Græsted Park 19, 3230 Græsted

Mail: hench@hotmail.dk       Telf.: 51150491

577ef367 1720 4e5e 8ebc e0b69f4a53dc

                                                                       SE BAGSIDEN

                                                     SIDE 2

                                                 BILAG TIL

GENERALFORSAMLING

i Græsted Skoles kantine

TORSDAG den 24. FEBRUAR 2022  kl. 19.00

Vedrørende dagsordenens punkt 5a:

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes § 7 får følgende ordlyd:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab forelægges på den ordinære generalforsamling.

Formand og kasserer har hver for sig tegningsret for foreningen.

Kontingentet fastsættes for det følgende kalenderår på den ordinære generalforsamling og betales årligt før den ordinære generalforsamling for det igangværende regnskabsår.

Bestyrelsen kan søge og modtage frivillige bidrag til foreningens virksomhed uden for de fastsatte kontingenter.

Begrundelse: 

Denne ændring betyder, at kontingentet følger regnskabsåret. Kontingentet skal fremover betales i februar og gælder for dette regnskabsår. Tidligere var kontingentet gældende 1/4 – 31/3.

Kommende aktiviteter:

Bestyrelsen har efter den gradvise coronaåbning besluttet at arbejde med følgende arrangementer for foreningen i resten af 2022:

Et foredrag i februar/marts

Projektet Søborg Sø

Græsted Skole – 100 år

Kongernes Nordsjælland

Slentretur i Gribskov (max. 3 km)

Naverhulen i Helsingør (bustur)

Præsentation af El-projektet (omtalt ved generalforsamlingen i 2021)

Foreningens medlemmer må meget gerne komme med forslag til ture og øvrige aktiviteter.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}